Kies onderwijsinstelling
Kies studie
Kies vak

Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten van TentamenTrainingen.nl. Heb je vragen over onze algemene voorwaarden, stel ons deze dan via het contactformulier.

Algemene Voorwaarden TentamenTrainingen B.V. (Versie 2021-03)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met TentamenTrainingen B.V. met betrekking tot haar Producenten of Diensten.
Diensten: diensten welke worden verzorgd of georganiseerd door TentamenTrainingen B.V., waaronder tentamentrainingen, (her-)examentrainingen, decentrale selectie-trainingen, scriptiebegeleiding en/of 1 op 1-begeleiding
Klant: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een Overeenkomst gebruikmaakt van een Product of Dienst van TentamenTrainingen B.V. (waarbij aangetekend dat Klant en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is).
TentamenTrainingen.nl: TentamenTrainingen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64960536
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen TentamenTrainingen B.V. en een Contractant met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten door TentamenTrainingen B.V., al dan niet ten behoeve van een Klant.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie.
Producten: producten welke worden verzorgd en/of geleverd door TentamenTrainingen B.V., waaronder tentamenbundels
2. Contactgegevens
Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: +31203701500
WhatsApp: +31651446278 
E-mail: info@tentamentrainingen.nl
Postadres: Schipholweg 66, 2316XE, Leiden
Bezoekadres: Schipholweg 66, 2316XE, Leiden
We staan als volgt geregistreerd bij de KVK en Belastingdienst:
KVK: 64960536
BTW: 216555450B01
3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die worden aangeboden door TentamenTrainingen B.V. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen TentamenTrainingen B.V. en de Contractant zijn overeengekomen. Het is TentamenTrainingen B.V. toegestaan de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten tussen Contractant en TentamenTrainingen B.V.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst onverlet. In plaats van het met de wet strijdige deel zullen partijen (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de ongeldige bepaling in overeenstemming zijn.
4. Aanbod
Producten en diensten die wij aanbieden zullen duidelijk omschreven worden en we beloven dat je een goed en eerlijk beeld krijgt van hetgeen je koopt. Hoewel TentamenTrainingen B.V. zorgvuldigheid betracht, is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website wordt weergegeven. Aan informatie weergegeven op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Producten en diensten van TentamenTrainingen B.V. worden in alle gevallen geboden als aanvulling op regulier onderwijs en niet als vervanging van regulier onderwijs.
Prijzen worden altijd vermeld in euro’s. Op onze trainingen wordt doorgaans geen BTW geheven. Op tentamenbundels wordt doorgaans 9% BTW geheven. In geval van uitzonderingen wordt dit vermeld op de boekingspagina van het betreffende product of de betreffende dienst. Wanneer een Contractant een Overeenkomst aangaat met TentamenTrainingen, accepteert Contractant dat de dienst of het product dat wordt aangeboden slechts wordt aangeboden ten behoeve van een Klant. Dit betekent onder meer dat wanneer een Klant gebruik maakt van een training, hij of zij hier alleen gebruik van maakt en geen anderen gebruik laat maken van deze training, bijvoorbeeld door een andere persoon mee te nemen naar de training, dan wel een andere persoon deelt te laten nemen aan een (digitale) training.
5. Overeenkomst
Wanneer je een product bestelt of je aanmeldt voor een dienst, online of offline, dan komt er een overeenkomst tot stand. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten die op deze wijze tot stand komen. Uit een overeenkomst volgt een betaalverplichting. Wij sturen je na je bestelling of aanmelding een bestellingsbevestiging e-mail. Indien je een factuur wenst te ontvangen, neem dan contact op met financieel@tentamentrainingen.nl. Bij het aangaan van een Overeenkomst is / zijn Klant en / of Contractant in alle gevallen verplicht naam, adres- en woonplaats-gegevens alsmede evt. overige gegevens naar waarheid in te vullen. Indien dit niet gebeurt wordt dit aangemerkt als fraude. Dit heeft tot gevolg dat TentamenTrainingen B.V. kan besluiten geen product of dient te leveren en / of aangifte van fraude te doen. 
6. Herroepingsrecht
Producten en diensten die je bestelt mag je tot 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals beschreven in Artikel 7. Je kunt er dan voor kiezen om je geld terug te vragen of het product of de dienst om te ruilen. Trainingen kan je tot 14 kalenderdagen na aanmelding annuleren. Je kunt er dan voor kiezen om je geld terug te vragen of de training om te ruilen voor een andere training.
Als je een product of een training wilt annuleren of retourneren stuur dan een e-mail naar info@tentamentrainingen.nl. Wij verwerken geen annuleringen of retouren op een andere wijze dan via dit e-mailadres.
7. Uitsluiting herroepingsrecht
Een product kan niet worden geretourneerd op basis van het herroepingsrecht, indien dit gepersonaliseerd is. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je een tentamenbundel, samenvatting of lesboekje koopt, aangezien deze worden voorzien van persoonlijke gegevens van de Contractant. Ook kunnen tentamenbundels niet meer worden geretourneerd vanaf 72 uur voordat het tentamen waarop de tentamenbundel betrekking heeft plaatsvindt, op basis van het feit dat een tentamenbundel zijn waarde verliest wanneer het tentamen bijna plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Wanneer een tentamenbundel wordt geretourneerd, moet deze in absolute nieuwstaat zijn. Anderszins worden retouren niet geaccepteerd. In geval van een retour zijn de verzendkosten voor rekening van de Contractant. Tevens kunnen trainingen op verzoek van Contractant niet meer binnen 5 dagen (120 uur) uur voor aanvang van de training geannuleerd of geretourneerd worden, omdat TentamenTrainingen B.V. deze periode nodig heeft om verdere voorbereidingen te treffen voor het verzorgen van de training, waarbij kosten worden gemaakt. Ook indien een training binnen de termijn van 120 uur voor aanvang wordt geboekt, is het niet meer mogelijk deze te annuleren.
8. Kortingen en acties
Soms is het mogelijk een product of dienst met een (al dan niet persoonlijke) korting te bestellen. Op onze kortingsacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 1) Kortingen zijn enkel van toepassing op boekingen en bestellingen die worden gedaan binnen de gestelde actieperiode. 2) Een korting of actie is nooit geldig in combinatie met enige andere actie, korting of andere (persoonlijke) afspraak. Er wordt naar aanleiding van een korting geen restitutie verleend op boekingen en bestellingen die in het verleden zijn gedaan, tenzij dit expliciet is opgenomen in de voorwaarden omtrent de kortingsactie. Onder geen enkele voorwaarde wordt een korting toegepast op een training die reeds is gestart. 4) Wanneer een klant meerdere keren staat aangemeld voor één training of vak, en er volgt een verzoek om een aanmelding te annuleren, dan wordt altijd de meeste recente aanmelding verwijderd.
9. Levering en Uitvoering
Bestelde hardcopy producten (zoals een hardcopy tentamenbundel) worden doorgaans de eerstvolgende werkdag verstuurd via een externe bezorgdienst. In principe zal het product dan de daaropvolgende dag bij jou thuis aankomen. We zijn afhankelijk van het bezorgschema van de betreffende dienst. Dat wil zeggen dat post wordt bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag en dat er uitzonderingen kunnen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van piekdrukte. Bestelde digitale producten (zoals een digitale tentamenbundel) worden doorgaans de eerstvolgende werkdag uitgeleverd. Pre-orders worden in alle gevallen pas uitgeleverd vanaf de datum van beschikbaarheid die op de boekingspagina wordt gecommuniceerd. Wanneer je product niet binnen is gekomen binnen de door jou verwachtte termijn, neem dan contact met ons op via info@tentamentrainingen.nl zodat we met jou kunnen uitzoeken wat het probleem is en we dit voor jou kunnen oplossen.
Als je je aanmeldt voor een training dan zal deze gegeven worden op de datum en de locatie die op de website en in de bevestigingsmail te vinden is. Soms moeten we de training naar een andere datum of locatie verplaatsen. In die gevallen kan je er voor kiezen om je geld terug te vragen. Indien we de training omzetten van een fysieke training naar een digitale training (zoals via Zoom of een vergelijkbaar systeem) wordt het betaalde bedrag niet geheel of gedeeltelijk gerestitueerd. Het staat TentamenTrainingen B.V. ten allen tijde vrij om een training, geheel of gedeeltelijk, te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht. Contractant wordt in dat geval gecompenseerd voor het gedeelte van de training dat door de annulering niet plaats heeft gevonden.
TentamenTrainingen B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen of inschrijvingen van Contractanten zonder opgaaf van reden te weigeren en / of om Contractanten te weren uit een training, wanneer TentamenTrainingen B.V. dit noodzakelijk acht.
10. Overmacht
In het geval van overmacht zal een reeds besteld product of geboekte dienst verplaatst worden naar een andere datum of zal er een alternatieve manier gezocht worden om het product of de dienst alsnog te leveren. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TentamenTrainingen B.V. onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst door TentamenTrainingen B.V. blijvend of tijdelijk verhindert.
11. Garantieregeling
Wij hanteren verschillende garantieregelingen voor de verschillende producten en diensten die we aanbieden. Nadere informatie over de voorwaarden en toepasbaarheid van deze garantieregelingen vind je op onze website(s) en/of vind je vermeld op de boekingspagina van de betreffende product of dienst.
12. Betaling
Producten en diensten die je bij TentamenTrainingen B.V. koopt reken je altijd voorafgaand aan de start van het gebruik af, via bijvoorbeeld iDeal, creditcard of PayPal. Na betaling ontvang je een boekingsbevestiging en een betaalbevestiging. Wanneer je bij het boeken van een training gebruik gemaakt van de betaaloptie ‘Pay by Mail’, waarmee je op een later moment kunt afrekenen, ga je, ondanks dat je niet direct hoeft af te rekenen, onverminderd een betaalverplichting aan. Deze verplichting vervalt alleen indien het product of de dienst binnen de juiste termijn en op de juiste wijze is geannuleerd of geretourneerd.
13. Klachten
Indien je niet tevreden bent over een product of dienst van TentamenTrainingen B.V., dan verzoeken we je vriendelijk om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via de contactpagina op de website of via info@tentamentrainingen.nl, zodat we zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. Klachten met betrekking tot trainingen worden tot uiterlijk zeven dagen na de laatste bijeenkomst van de training in behandeling genomen. Klachten met betrekking tot andere producten worden tot uiterlijk zeven dagen na levering in behandeling genomen.
14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
TentamenTrainingen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is Klant noch Contractant toegestaan door TentamenTrainingen B.V. verstrekte materialen, trainingshaneleidingen, opgavenbundels, oefentoetsen en hand-outs zonder voorafgaande toestemming van TentamenTrainingen B.V. te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door TentamenTrainingen B.V. voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van TentamenTrainingen B.V., ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Klant en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Tentamentrainingen B.V.
15. Aansprakelijkheid
De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van TentamenTrainingen B.V. voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door TentamenTrainingen wordt gedragen. 
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de hoogte van de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot EUR 3.000 (zegge: drieduizend euro) per geval. De aansprakelijkheid van TentamenTrainingen B.V. gaat nimmer verder dan de factuurwaarde van die Diensten waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin TentamenTrainingen B.V. is tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op een dergelijke vergoeding.
TentamenTrainingen B.V. sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van Derden uit. Elke door of namens TentamenTrainingen B.V. aanvaarde overeenkomst houdt tevens de bevoegdheid in om Algemene Voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door deze Derden worden gehanteerd mede namens Contractant te aanvaarden. 
TentamenTrainingen B.V. is niet aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, alsmede gederfde winst of verlies).
TentamenTrainingen B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in trainingen, tentamenbundels, op de website en alle andere informatievoorzieningen.
De voorgaande bepalingen over de (beperking van) aansprakelijkheid van TentamenTrainingen B.V. zijn van toepassing, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van TentamenTrainingen B.V.
16. Geschillen
Op elke Overeenkomst tussen TentamenTrainingen B.V. en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Neem contact met ons op

Vermeld indien mogelijk s.v.p. over welke universiteit, studie en trainingsgroep je vraag gaat. Zo kunnen we je sneller helpen.

Weet je niet welke training je precies moet boeken?

Laat ons je helpen!

tel: +31 20 3701500

e-mail: info@tentamentrainingen.nl